Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministerstwo Sportu

2020-03-25
Wydłużone terminy wnioskowania w programach na upowszechnianie sportu
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach: Rządowego Programu „KLUB” oraz Programów: „Sport Wszystkich Dzieci”, „Sport dla Wszystkich”, Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.


 
Rządowy Program „KLUB”
Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.
To model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Kwota dofinansowania wynosi:
 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki można przeznaczyć na:
- Organizację obozu sportowego,
- Sprzęt sportowy
- Wynagrodzenie dla trenerów

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html


Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie: „Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty do 7 kwietnia br.
Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
Główne cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”:
 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
 7. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 8.  zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
 9. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html


Program „Sport dla Wszystkich”

Termin rozstrzygnięcia wniosków, złożonych w ramach programu „Sport dla Wszystkich” to 7 kwietnia br.
Główną ideą programu „Sport dla Wszystkich” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

Główne cele Programu:
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
 • i grupach społecznych.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2703%2cNabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Sport-dla-Wszystkich.html


Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu został ustalony na dzień 9 kwietnia br.
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
Cele szczegółowe Programu:
 1. zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
 4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
 6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

www.gov.pl/web/sport/dodatkowy-nabor-wnioskow-do-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2020-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiewziec-z-zakresu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych
Materiały: Ministerstwo Sportu

zamknij

Przeczytaj także

Skuteczne narzędzie do marketingu dla obiektów basenowych i hoteli
Połowa września to czas, w którym większość zarządców obiektów basenowych jest już po okresie remontowym i wchodzi w kolejny – po sezonie wakacyjnym – etap jakim jest rok szkolny. Umowy ze [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.