Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - Ministerstwo Sportu

2020-06-17
Rusza konkurs na dofinansowanie w Programie „Sportowe Wakacje +”
Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.


W dniu 15 czerwca 2020 r. Minister Sportu podpisał decyzję Nr 32 w sprawie ogłoszenia Programu „Sportowe Wakacje +” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.


Program „Sportowe Wakacje +” jest ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

1. Zadania realizowane w ramach konkursu
 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
  1. na poziomie ogólnopolskim;
  2. na poziomie lokalnym.


2. Zasady przyznawania dotacji:


2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań.

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości 50% kosztów stawki poziomu dofinansowania na jednego uczestnika zadania, tj. 500 zł, oraz zorganizował co najmniej 150 obozów.

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji, kryteriów oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.

Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 5 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.


3. Cele i priorytety konkursu.


3.1. Główne cele:
 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:
 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
 • organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.
Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.


4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert


4.1. Ofertę stanowią: formularz oferty, załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu oraz pozostałe wymagane dokumenty:
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2019.

4.2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, w tym załączniki 1, 2 i 3, muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.3. Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do Ministerstwa Sportu. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu „Sportowe Wakacje +”.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu a Zleceniobiorcą.

4.5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

4.6. Datą złożenia oferty jest data:
 • osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu albo data stempla pocztowego
oraz
 • wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).


4.7. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 24 lipca 2020 r.

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wyłonienie operatora krajowego może nastąpić w terminie wcześniejszym.

4.8. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Podobnie oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.


Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2020 w okresie od 1 marca do 31 grudnia.


5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:


5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. spełnienie wymogów formalnych (*);
 2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w szczególności historyczny aspekt działań ;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.


5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:
 1. niezgodność zakresu merytorycznego,
 2. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 3. podpisane przez osoby nieuprawnione/nieupoważnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem,
 4. dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 5. dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 6. złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 7. złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu
 8. zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł określonych w warunkach konkursu,
 9. oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.
 

6. Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3;
 2. wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. kopia statutu wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem;
 4. kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2019 potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:
Ministerstwo Sportu,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: „Sportowe Wakacje +”

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu.
Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT (w zakładce dokumenty).


Podstawa prawna:


Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu, w szczególności, zgodnie z przepisami:
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i z 2020 r. poz. 284).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).


Pytania i wątpliwości
można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 323, 2447 356, 2443 215 lub 2447 303.

Więcej informacji na
: www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-
Materiały: Ministerstwo Sportu
Przeczytaj także:
„Nowy program: Sportowe Wakacje+”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2270/nowy_program_sportowe_wakacje.html

„Znamy wyniki Rządowego Programu „KLUB”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2260/znamy_wyniki_rzadowego_programu_klub.html

„Wyniki naboru „Sport Wszystkich Dzieci”” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2215/wyniki_naboru_sport_wszystkich_dzieci.html

zamknij

Przeczytaj także

PoolManager® PRO - system do zarządzania basenem hotelowym i Spa
PoolManager® PRO - to nie tylko innowacyjna i przede wszystkim praktyczna technologia uzdatniania wody Made in Germany. To także system zarządzania basenem, który oprócz uzdatniania wody spełnia wiele innych [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.