Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Aktualnościwięcej aktualności

Foto - www.zis.krakow.pl

2021-04-13
Przetarg na dzierżawę basenu przy Eisenberga w Krakowie
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. F. Eisenberga 4 w Krakowie i prowadzenie zlokalizowanego tam basenu, strefy wellness i siłowni oraz realizację drugiego etapu inwestycji, obejmującego m.in. budowę basenu odkrytego i prowadzenie działalności po zakończeniu realizacji.

Obszar będący przedmiotem przetargu stanowi działkę nr 104/3 obręb 5 Śródmieście o powierzchni 1,8258 ha, objętą księgą wieczystą KR1P/00130910/7 i wskazany jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nieruchomość zabudowana jest połączonymi budynkami, tj. budynkiem hali basenowej oraz budynkiem fitness wraz z garażem otwartym. Budynek hali basenowej posiada jedną kondygnację podziemną, będącą zapleczem technologicznym basenu, oraz dwie kondygnacje nadziemne, w jednej z których urządzona została strefa wellness. W części hali basenowej budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. Budynek fitness posiada trzy kondygnacje nadziemne. Pierwszą kondygnację stanowi wielostanowiskowy parking otwarty, drugą pomieszczenia fitness i siłowni wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Nad częścią pomieszczeń znajduje się poddasze użytkowe, przeznaczone na pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia fitness i siłowni są wyposażone w sposób umożliwiający prowadzenie działalności. Główne wejście do obiektu znajduje się na poziomie parteru, po stronie południowej, bezpośrednio z ul. Eisenberga.

Nieruchomość można obejrzeć w dniach: 15, 22 oraz 29 kwietnia 2021 r., w godzinach uzgodnionych wcześniej pod nr tel. 501 066 473.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Oficerskie” i zgodnie z ustaleniami tego planu znajduje się w terenach sportu i rekreacji (symbol planu US).

Podmiot wyłoniony w przetargu korzystać będzie z obiektu na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony. O terminie zawarcia umowy Dzierżawca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cenę wywoławczą z tytułu należnego czynszu ustala się w kwocie 25 000,00 złotych netto (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) miesięcznie + podatek VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

Wadium w wysokości 150 000,00 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium z oznaczeniem nieruchomości w podanej wyżej wysokości wyłącznie w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie: 84 1020 2892 0000 5802 0590 8761, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym ZIS, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10, I piętro sala konferencyjna.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy i je akceptuje.

Podmiot/osoba, która wygrał/wygrała przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy będzie zobowiązana do złożenia:
 • oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności realizowanych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności oraz siedziby (miejsca zamieszkania);
 • oświadczenia o niezaleganiu z opłatami, podatkami i innymi zobowiązaniami na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;
 • oświadczenia o niezajmowaniu bez tytułu prawnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków jakiejkolwiek nieruchomości, w tym lokalu położonego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków;
 • oświadczenia o dysponowaniu środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy.

W umowie, oprócz ogólnych postanowień dotyczących warunków dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany zostanie m. in. do:
 • utrzymania nieruchomości wraz z wszelkimi znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi w należytym stanie technicznym;
 • realizacji drugiego etapu inwestycji, obejmującego m.in. budowę odkrytego basenu, zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do umowy, w terminie do 5 lat od dnia jej podpisania oraz do nieodpłatnego udostępniania wszystkim chętnym części terenu zabudowanego w drugim etapie inwestycji;
 • ewentualnego doposażenia obiektu o elementy wymagane odrębnymi przepisami prawa lub takie, które Dzierżawca uzna za konieczne w wyposażeniu,
 • udostępniania – w razie wystąpienia takiej potrzeby – obiektów Gminie Miejskiej Kraków na potrzeby organizacji imprez sportowych i innych wydarzeń;
 • przystąpienia do programów: Krakowska Karta Rodzinna oraz Kraków dla Rodziny „N”;
 • udostępniania infrastruktury zlokalizowanej na przedmiocie dzierżawy do bezpłatnego korzystania podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • uzyskania pisemnej zgody Gminy Miejskiej Kraków w przypadku oddania przez Dzierżawcę przedmiotu umowy lub jego części do korzystania osobie trzeciej;
 • zawarcia umów na dostawę mediów bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie;
 • ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz innych ciężarów związanych z przedmiotem dzierżawy zgodnie z zasadami gospodarności i jego przeznaczeniem, w tym do zapłaty podatku od nieruchomości;
 • ubezpieczenia obiektu;
 • dostarczenia Wydzierżawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy aktu notarialnego zawierającego oświadczenia Dzierżawcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zwrotu przedmiotu dzierżawy w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy oraz art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zabezpieczenia zapłaty czynszu dzierżawnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zapisów Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1028/2018 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego organizowania przetargów na oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości lub ich części pozostających w administracji Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (z późn. zm.). Uczestnik przetargu zainteresowany dzierżawą powinien zapoznać się z regulaminem przetargów, a także projektem umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl; na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie www.zis.krakow.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z projektem umowy dzierżawy oraz uzyskać dodatkowe informacje w sprawie pod numerem tel. (12) 616 64 32 lub (12) 616 64 30. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGACH W DOBIE PANDEMII


Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia przyjęte zostały poniższe zasady:

- ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba); wyklucza się obecność osób towarzyszących. W przypadku gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu,

- uczestnik wchodzący do budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku oraz bezwzględnie poddać się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik automatycznego pomiaru temperatury ciała przy wejściu/wejściach do budynku jest mniejszy lub równy 37,5 °C.

Zasady obsługi klientów wymienione powyżej zgodne są z Zarządzeniem Nr 14/2020 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z dnia 4.11.2020 r. (w sprawie zamknięcia Zarządu Infrastruktury Sportowej dla bezpośredniej obsługi klienta) oraz obowiązującymi Poleceniami Służbowymi dot. względów bezpieczeństwa w związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce.

Mapa podglądowa do pobrania: www.basenprof.pl/pliki/2763.pdf
Materiały: ZIS Kraków
Przeczytaj także:
„Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2759/nowe_rozporzadzenie_rady_ministrow.html

„Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia” - www.basenprof.pl/koronawirus/2752/obostrzenia_przedluzone_do_18_kwietnia.html

„Dostępna baza krakowskich obiektów sportowych” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2698/dostepna_baza_krakowskich_obiektow_sportowych.html

„Nowe krakowskie baseny dostępne już na wiosnę” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2668/nowe_krakowskie_baseny_dostepne_juz_na_wiosne.html

„Krakowskie obiekty doposażone w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych” - www.basenprof.pl/coslychac/2667/krakowskie_obiekty_doposazone_w_infrastrukture_dla_osob_niepelnosprawnych.html

„Podsumowanie działań ZIS w Krakowie w 2020 roku” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2574/podsumowanie_dzialan_zis_w_krakowie_w_2020_roku.html

„Rozbudowa basenów KS Clepardia w Krakowie” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2522/rozbudowa_basenow_ks_clepardia_w_krakowie.html

„Basen przy ul. Kijowskiej - prezent na 60-lecie SP nr 5” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2513/basen_przy_ul_kijowskiej_-_prezent_na_60-lecie_sp_nr_5.html

„„Wpływamy na zdrowie” cz. 4 - baseny przyszkolne Kraków” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2507/wplywamy_na_zdrowie_cz_4_-_baseny_przyszkolne_krakow.html

„„Wpływamy na zdrowie” - basen przy ul. Eisenberga 2” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2453/wplywamy_na_zdrowie_-_basen_przy_ul_eisenberga_2.html

„Centrum Eisenberga czeka na ofertę” - www.basenprof.pl/aktualnosci/389/centrum_eisenberga_czeka_na_oferte.html

zamknij

Przeczytaj także

Postęp prac budowy basenu w Oleśnie
Na placu budowy nowego obiektu trwają prace. Budowa basenów zewnętrznych przebiega bardzo sprawnie. Wykonawca ma 13 miesięcy na budowę basenu. Inwestycja odbywa się na terenie poniemieckiej pływalni plenerowej w [...]

zamknij

Polecamy firmy

PartnerzyCopyrigth Basenprof © 2012-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.