Rozmowy branżowe Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę Academy of Pool Experts Newsletter
Artykuły - rozwiązania dla obiektówwięcej artykułów


Ostatnie komentarze:
 • 2022-09-27 09:58:58 - LouisLoank
  Hola to all. We are excited we heard the guidance here. I’ve been poking around for this info for years and I will be sure to tell my sisters to swing by. The other day [...]
 • 2022-09-26 10:21:41 - Bożena
  Czy zatem obiekt hotelowy posiadający nieckę basenową 16m długości i najwyższą głębokość 110m będzie wymagał zatrudnienia ratownika ?
 • 2022-09-25 02:10:23 - Rexonattavempolime
  [url=]http://loveplanet.gq/[/url]

 • AMF
  Dodaj komentarz
  22
  2016-09-17
  Złoża filtracyjne – czym dysponujemy na rynku?
  W  technologii wody mamy do dyspozycji wiele różnych złóż filtracyjnych stosowanych w zależności od jakości ujmowanej wody oraz efektu, jaki chcemy osiągnąć w procesie jej uzdatnienia.

  Branża basenowa dotychczas traktowana była jako mało wymagająca.  Starając się sprostać podstawowym standardom z zakresu wymagań sanitarnohigienicznych, praktycznie bazowała na dwóch najbardziej sprawdzonych złożach filtracyjnych (piaskowo-żwirowych, ewentualnie z warstwą antracytu lub węgla aktywnego). Oczywistym rezultatem jaki każdy system oczyszczania wody basenowej musi osiągnąć jest zabicie i usunięcie kolonii bakterii i pasożytów pozostałych w obiegu wody w wyniku niskoefektywnej w tym względzie filtracji mechanicznej, poprzez stosowanie coraz silniejszych  dezynfekantów. Bardzo dobrze przyjęły się lampy UV wspomagające proces dezynfekcji końcowej związkami chloru. Pisze się o nich w samych superlatywach, a ich unowocześnianie jest oczywistą konsekwencją rozwoju technologicznego w tej dziedzinie.

  „Rewolucji” w zakresie metod filtracji było – w stosunku do metod dezynfekcji – znacznie mniej i ograniczały się w zasadzie do wykorzystania różnych materiałów filtracyjnych.


  Jakie złoża filtracyjne są na dzień dzisiejszy dostępne na rynku?

  Złoża piaskowo-żwirowe
  – powszechnie stosowane złoża filtracyjne, których jedyną właściwością jest filtracja mechaniczna bez dodatkowych zalet. W szeregu wad wylicza się między innymi: szybki spadek efektywności filtracji poprzez zbrylanie się złoża, tworzenie się kanałów w zbiorniku filtracyjnym, które przepuszczają zanieczyszczoną wodę do obiegu, wysokie koszty eksploatacyjne związane z dużym zapotrzebowaniem na wodę do płukania, rosnące zapotrzebowanie na chlor, rosnące koszty odprowadzania popłuczyn, duże straty ciepła w popłuczynach, konieczność okresowej wymiany złoża lub jego uzupełniania (im częstsza tym lepsza jakość filtratu). Piasek przed zbryleniem zachowuje bardzo dobre właściwości filtracyjne. Niestety, bakterie w złożach piaskowych znajdują doskonałe warunki do bardzo szybkiego namnażania się (sprzyjająca temperatura to 28-30oC, słabo kwaśny odczyn wody w filtrze, zaledwie kilkuminutowy czas płukania złoża,  częstotliwość płukania w praktyce stosunkowo rzadka). Obecnie złoża te uważane są za najmniej skuteczny materiał filtracyjny.

  Złoża zeolitowe
  – to kryształki krzemianu glinu o dużej porowatości, nasycone jonami sodowymi. Dzięki swojej porowatości usuwają zawiesiny o rozmiarach do 5 mikronów i adsorbują jony amonowe. Proces oczyszczania wody z zastosowaniem zeolitów oprócz filtracji polega na wymianie jonowej, dzięki czemu usuwany jest np. amoniak i jego związki, odpowiedzialne za powstawanie chloramin (w systemach chlorowych). Wadą zeolitów, podobnie jak innych złóż nieaktywowanych jest porastanie biofilmem („błoną bakteriologiczną”). W przypadku zeolitów, poprzez ich porowatość, środowisko do rozwoju bakterii jest bardzo korzystne. Filtr wypełniony zeolitem można płukać rzadziej niż filtry piaskowe, jednak nieunikniona jest okresowa konieczność wymiany złoża na nowe.

  Złoża z ziemi okrzemkowej
  – stosowane są głównie w filtrach podciśnieniowych. Główną zaletą tej technologii jest mała powierzchnia potrzebna do skutecznego przetłoczenia określonej ilości wody. Ziemia okrzemkowa ze względu na swoją pylistość jest materiałem wymagającym szczególnych środków ostrożności. Może ona stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi (obsługi technicznej). W ostatnich latach podejmowane są próby jej zastąpienia perlitem lub włóknami celulozy.

  Złoża antracytowe
  – rodzaj złoża węglowego pochodzącego z odłamków węgla antracytowego, stosowany w celu zwiększenia adsorpcji zanieczyszczeń. W filtrach ze złożem piaskowym dodatkowa warstwa antracytu może skutecznie poprawiać ich efektywność, szczególnie w zakresie usuwania DBP (disinfection by-products).

  Złoża z węgla aktywnego
  – używane w celu absorbcji związków nieorganicznych, organicznych, chloru związanego oraz usuwania metali ciężkich. Skutecznie zapobiegają formowaniu się chloru związanego, gdy jego warstwa nie przekracza 10 cm na powierzchni złoża piaskowego w filtrze ciśnieniowym. Wyższe warstwy złoża mogą powodować tworzenie się biofilmu i zakwaszanie złoża filtracyjnego. Im większe ziarna węgla aktywnego, tym trudniej go wypłukać z filtra przy płukaniu wstecznym. Za najlepszy węgiel aktywny uważany jest ten, wytwarzany z łupin orzecha kokosowego.

  Złoża szklane
  – to złoża produkowane metodą kruszenia szkła białego, niebieskiego, brązowego, zielonego  o różnej granulacji ziaren, odpowiadającej granulacji złóż piaskowo-żwirowych. Kruszone szkło dostępne jest zarówno w Polsce, jak i Europie. Charakteryzuje się tym, że nie przechodzi procesu aktywacji chemiczno-termicznej a w jego skład wchodzi w większości szkło białe, które jest najtańsze i najłatwiej dostępne. Zanieczyszczenie związkami organicznymi tego typu złoża jest ok. 10-krotnie większe niż złoża AFM®.

  Złoże AFM®
  - złoże szklane, aktywowane, wytworzone z mieszanki szkła koloru zielonego i brązowego, stosowane do filtracji elektro-mechanicznej. To jedyne aktywowane złoże na rynku, potwierdzone patentem, badaniami oraz 30-letnim doświadczeniem firmy Dryden Aqua. Jest to jedyne złoże filtracyjne, które zatrzymuje zanieczyszczenia wielkości nawet do 1 mikrona, podczas gdy świeży piasek skutecznie wypłukuje zanieczyszczenia wielkości od 8 mikronów.


  Dlaczego AFM® jest skuteczniejsze od piasku, zeolitów i innych złóż filtracyjnych?
  Na bazie przeprowadzonych badań we francuskim instytucie IFTS stwierdzono, że AFM® zatrzymuje 97% zanieczyszczeń wielkości do 5 mikronów przy prędkości filtracji 20 m/h. W tych samych warunkach piasek zatrzymuje 72% zanieczyszczeń. Dlatego analizując skuteczność filtracji i wpływ na dalsze procesy uzdatniania wody, złoże AFM® „przepuszcza” jedynie 3% zanieczyszczeń a piasek i inne złoża co najmniej 28%.

  Na czym polega aktywacja złoża AFM®?
  Aktywacja szkła polega na 300-krotnym zwiększeniu jego powierzchni czynnej, zmianie ładunku ziaren na ujemny, zmianie właściwości chemicznej szkła. Proces produkcji tego złoża polega na oczyszczeniu surowca z wszelkich zanieczyszczeń, w tym organicznych, podgrzaniu do temperatury 1200oC, pokruszeniu szkła do odpowiednich granulacji i kształtów, a następnie poddaniu procesowi 2-stopniowej aktywacji: chemicznej i termicznej.

  Największym problemem w basenach i wannach SPA jest amoniak. Związek ten obecny jest w wodzie basenowej w wyniku zanieczyszczenia jej przez osoby kąpiące się(pot, mocz). Jak skutecznie radzi sobie złoże AFM® z tym problemem?
  Związki azotu wprowadzane do wody basenowej pochodzą w 9% od azotu amonowego, w 85%  z mocznika, reszta stanowi kreatyna, aminokwasy i peptydy. Właściwości AFM® powodują, że bakterie w złożu nie namnażają się. Złoża piaskowe, zeolitowe, czy z kruszonego szkła porastają biofilmem. Mocznik przekształca się w związki amonowe (amoniak) poprzez działanie ureazy -  enzymów bakterii. Dodatkowo amoniak tworzy się w kwaśnych warunkach na powierzchni biofilmu. Amoniak praktycznie natychmiast reaguje z chlorem tworząc chloraminy. Taki proces nie zachodzi w złożu AFM®, dlatego przy jego obecności w filtrze nie tworzy się nieorganiczny chlor związany odczuwalny przez kąpiących się jako nieprzyjemny „zapach chloru” w hali basenowej. Jedyny związek, który tworzy się w złożu AFM® to chloromocznik. Jest to związek organiczny, który w wynikach badania jakości wody opisywany jest jako jeden parametr, czyli chlor związany. Aby zmierzyć zawartość organicznego chloru związanego należy od wartości chloru związanego odjąć nieorganiczny chlor związany. Przykład mierzenia chloru związanego organicznego i nieorganicznego znajduje się w grafice dołączonej do artykułu poniżej.

  Czy użycie AFM® zmniejszy zużycie chemii basenowej?
  Nie jest to dobra informacja dla dostawców chemii, ale TAK, ponieważ 10-krotnie skuteczniejsza filtracja powoduje, że zapotrzebowania na chlor zmniejsza się nawet o 70%.

  Jaki efekt na mono-, di- i trichloraminę ma AFM® ?

  Chloraminy nieorganiczne są redukowane w 90%. Dodatkowo też znacznie zmniejszy się stężenie ƩTHM oraz chlorocyjanu. (chlorku kwasu cyjanowodorowego)

  Kosmetyki do makijażu, kremy do opalania, dezodoranty powodują w niektórych złożach filtracyjnych powstawanie tłustych, zbrylonych osadów. Czy to samo dzieje się z AFM®?
  Zbrylenia złoża są przede wszystkim powodowane przez koagulację bakterii na ziarnach złóż filtracyjnych. Taki efekt zbrylania się złoża zachodzi najczęściej w złożach piaskowych, czy zeolitowych, kiedy filtr nie jest odpowiednio eksploatowany. Bardzo ważne przy płukaniu złóż filtracyjnych piaskowych jest co najmniej 20% ekspansja złoża i odpowiednio długie ich płukanie.

  Mówi się, że koszt zakupu AFM® może się zwrócić w relatywnie krótkim czasie. Jak to jest możliwe do osiągnięcia?

  W wyniku zastosowania złoża AFM® można zredukować o ok. 50% wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i cieplnej, oraz od 50% do 90% na chemię basenową. Oszczędność zużycia energii wynika ze zmniejszonych prędkości filtracji i płukania złóż filtracyjnych oraz wentylacji. Ponadto, złoże AFM® nie wymaga wymiany przez co najmniej 20 lat (doświadczenie z używania złoża w jednym z basenów w Wielkiej Brytanii). Wyliczenia wykazują, że zwrot kosztów inwestycyjnych wynosi ok. 2 lata.

  Filtry piaskowe należy płukać co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Czy te same rekomendacje dotyczą złoża AFM
  ®?
  Tak. Aby zachować jak najlepsze parametry jakości wody złoże AFM® powinno być płukane co najmniej 2 razy w tygodniu. Czas płukania złoża filtracyjnego powinien wynosić co najmniej 3 minuty.

  Jak długo można używać złoża AFM
  ®?
  AFM® ma taką samą żywotność jak filtr i z technicznego punktu widzenia nigdy nie musi być wymieniane. Jeśli jednak zajdzie potrzeba  opróżnienia zbiornika filtra firma Dryden Aqua pokryje koszty transportu do fabryki, podda złoże ponownej obróbce i odda je do ponownego zastosowania.

  Jak AFM® wpływa na klarowność wody?

  AFM® potrafi dwukrotnie zwiększyć klarowność wody. Mętność wody spowodowana jest między innymi przez nieżyjące bakterie i fragmenty biomasy. Nieżyjące bakterie są prawie tak niebezpieczne, jak żyjące. Odpowiednio eksploatowane AFM zmniejsza mętność do 0,05 NTU. Wartość tą można przyrównać do czystej widoczności pod wodą na 25m. Przy tak niskiej mętności wody nie istnieje ryzyko zainfekowania basenu bakterią cryptosporidium, chorobotwórczą bakterią występującą w basenach.

  Jakie inne branże stosują złoże AFM®?

  Są to przede wszystkim akwaria i oceanaria np. we Francji, Hiszpanii, USA, czy Dubaju, które były inspiracją do stworzenia tego produktu. Następnie są to wodociągi i kanalizacje, np. Scottish Water, stacje uzdatniania wody do picia w Indiach, Wietnamie, krajach afrykańskich; fabryki tekstylne w Bangladeshu, fabryki napojów i żywności, tj. Nestle, Gerber, Guinness, Budweiser.

  Źródła:
  1.  www.drydeninformationcentre.com/afm-glass-media-and-sand-filtration-systems-a-comparison-of-technologies-and-optimisation-of-performance
  2.  www.drydeninformationcentre.com/afm-and-swimming-pools-some-faq
  3.  www.drydeninformationcentre.com/activated-filer-media-a-report-by-jimmy-lamb-from-pollet-group
  4.  www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3528,nowoczesne-i-innowacyjne-technologie-oczyszczania-wody-basenowej-cz.-3
  5.  www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3490,nowoczesne-i-innowacyjne-technologie-oczyszczania-wody-basenowej-cz.-1?p=2
  Autor: Dominika Mazur – Firma Mazur
  Materiały: www.firmamazur.pl
  
  Komentarze
  Inwestor
  2016-09-20 12:36:07
  Proszę o kontakt do firmy która zapewni nam takie WARUNKI JAK OPISANO PONIZEJ ! Jak długo można używać złoża AFM®? AFM® ma taką samą żywotność jak filtr i z technicznego punktu widzenia nigdy nie musi być wymieniane. Jeśli jednak zajdzie potrzeba opróżnienia zbiornika filtra firma Dryden Aqua pokryje koszty transportu do fabryki, podda złoże ponownej obróbce i odda je do ponownego zastosowania.
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-20 14:02:28
  Tą firmą jest autor artykułu.
  Odpowiedz
  Ja
  2016-09-23 14:18:11
  temat artykułu chyba powinien być zupełnie inny? Na rynku jest mnóstwo innych, nowoczesnych, mediów filtracyjnych i artykuł który wychwala jeden z nich JEST NIE NA TEMAT.
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-26 12:12:23
  Panie/ Pani "Ja" - nic nie stoi na przeszkodzie w komentarzu dopisać opis tych złóż, które przez Pana/ Panią uważane są za najskuteczniejsze, a których powyższy, krótki artykuł nie wyspecyfikował. Jesteśmy otwarci na dalsze porównania. Porównanie złóż wykonała firma, która ma dostęp do wybranych produktów i zestawiła opisy według dostępnych opracowań naukowych i ze stronniczym wychwalaniem ma ten artykuł niewiele wspólnego.
  Odpowiedz
  Ja
  2016-09-26 14:32:35
  Nie miejsce tu i czas na porównania. Proszę tylko o RZETELNE tytułowanie artykułów. Szkoda że portal nie zweryfikował tytułu przed umieszczeniem na stronie.
  Odpowiedz
  Portal Basenprof
  2016-09-26 13:29:37
  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zamieszczania swoich publikacji nt. rozwiązań uzdatniania wody dostępnych na rynku. Zapraszamy także do przeniesienia dyskusji na nasze forum. Pozdrawiamy
  Odpowiedz
  P.
  2016-09-26 15:07:35
  Cóż do portalu nie można mieć pretensji że nie sprawdza co publikuje , po za tym firma mazur im płaci za reklamę tak więc ... nic dodać nic ująć.:)
  Odpowiedz
  Portal Basenprof
  2016-09-26 17:08:04
  Redakcja nigdy nie wypuszcza materiału przed weryfikacją treści a w tym przypadku tytuł z treścią jest jak najbardziej powiązany. Portal jest medium obiektywnym, jak Pan widzi nie komentujemy, nie agitujemy a publikują u nas różni Autorzy i do takiej publikacji zapraszam także Pana. Warto przedstawić Czytelnikom swój merytoryczny punkt widzenia bo o to w końcu nam chodzi, aby użytkownicy mieli jak najwięcej informacji o tym co się dzieje na rynku. Pozdrawiam serdecznie, redaktor naczelna D. Sinkiewicz
  Odpowiedz
  P.
  2016-09-28 11:54:42
  Witam serdecznie , Postaram się wypowiedzieć merytorycznie. Artykuł w tytule informuje o złożach dostępnych na rynku , wymienione są różne złoża ale treść jest uboga i powtarzalna , dla mnie to poprostu reklama złoża AFM , umówmy się że nie mam nic przeciwko tylko proszę dopisać że jest to reklama.Dodam że twórcą artykułu jest firma która jest jednym z dystrybutorów tegoż złoża i chyba w tym przypadku trudno nie zauważyć że artykuł jest jednostronny.
  Odpowiedz
  Portal Basenprof
  2016-09-28 12:59:10
  Szanowny Panie, cenimy każdą sugestię i za tą także dziękujemy. Nie jest tajemnicą, że artykuł jest autorstwa konkretnej firmy, widnieje podpis a nawet link do strony. Jestem przekonana, że każdy z nas czytając artykuły (nie tylko na tym konkretnym, nośniku) samodzielnie wyciąga wnioski a treści traktuje jako informacje które mogą, lub nie przydać się np w pracy. Cieszę się, że przyznaje Pan iż tytuł sugeruje zawartość informacyjną o różnych złożach i takie Pan w tekście znajduje. Być może jest ich za mało, zapraszam więc do śledzenia kolejnych artykułów, mam nadzieję, że w nich znajdzie Pan więcej potrzebnych informacji. Namawiam także do sugestii jakie tematy chciałby Pan aby portal rozwinął - postaramy się sprostać oczekiwaniom. Proszę o kontakt: redakcja@basenprof.pl . Pozdrawiam serdecznie, D. Sinkiewicz
  Odpowiedz
  P.
  2016-09-28 15:48:32
  Dziękuje za odpowiedz , podtrzymują moją ocenę że artykuł jest nie obiektywny i dlatego nie można traktować treści poważnie.Jest to kolejny HIT wprowadzony na rynek basenowy , dwa lata temu ta sama firma zachwalała system anti-bio który chyba nie przyjął się na naszym rynku ? Czyli trzeba wprowadzić kolejny HIT=KIT. Na targach w Lyonie 2014 widziałem prezentacje systemu bezchlorowego , faktycznie wszystko wyglądało idealnie ale system po czasie okazał się porażką , ciekawe co będzie dalej . Prawda jest taka że nic nie zastąpi odpowiednio dobranych urządzeń oraz ich prawidłowej ilości , dlatego zamiast wydawać DUŻE pieniądze na złoże zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie urządzeń które będą filtrowały wodę oraz ich właściwy dobór , ilość dysz dennych , skimerów itd. Ten system jak narazie sprawdził się w różnych dziedzinach ale nie w basenówce. Poczekamy zobaczymy.
  Odpowiedz
  Ciekawy
  2016-09-26 15:10:21
  Jeszcze mam pytanie do p.Dominiki ile obiektów w Anglii stosuje system Daisy ?
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-28 16:40:33
  Panie Ciekawy, Jest to bardzo dobre pytanie, które należy skierować do dystrybutora złoża w Anglii. Jeśli chciałby Pan znać również listy referencyjne z pozostałych krajów Europy, rynku azjatyckiego, USA i Australii, również zapraszam do ich poszczególnych przedstawicieli. Znana jest mi tylko skala produkcji tego materiału z systemie dziennym i rocznym. Tj. 20 ton/godz.
  Odpowiedz
  Ciekawy
  2016-09-26 15:40:57
  Pani Dominiko czy firma Chemoform również dostarcza AFM ? Podobno mają LEPSZĄ CENĘ !!!
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-28 16:46:24
  Firma Chemoform nie współpracuje z Firmą Mazur ani z Firmą Dryden Aqua w zakresie złoża AFM i innych produktów Dryden Aqua, więc nie mogę stwierdzić czym firma handluje.
  Odpowiedz
  sceptyk
  2016-09-27 07:45:20
  Ciekawe czy ktoś z użytkowników AFM pokaże w końcu jakieś wyniki badań. Kalisz coś miał badać ale na buńczucznych zapowiedziach się skończyło. Aqua Lublin też żadnych wyników na stronie nie publikuje a szkoda bo może się okazać że mętność zamiast 0,05 NTU jest 0,30 NTU a chloramina jest taka sama jak przy piasku tylko że w kilkakrotnie przepłaconej cenie.
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-28 16:54:18
  Na podstawie jakich źródeł ma Pan informacje, że Aquapark w Kaliszu oraz w Lublinie pracuje na złożu AFM? My takich informacji nie mamy. Zapraszamy natomiast do Parku Wodnego w Koszalinie, żeby osobiście sprawdzić jakość wody. Jest to aktualnie jeden z 5 najbardziej nowoczesnych pod względem technologii basenowej park wodny w skali Europy.
  Odpowiedz
  sceptyk
  2016-09-29 07:57:15
  Zdjęcia filtrów z logo Firmy Mazur z obiektu Aqua Lublin są nawet na stronie Firmy Mazur. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że te piękne nowe urządzenia zostały wypełnione piaskiem "obecnie uważanym za najmniej skuteczny materiał filtracyjny".
  Odpowiedz
  kaliszanin
  2016-09-27 23:57:06
  To w Koszalinie a nie Kaliszu mieli te badania robic. Szkoda ze wynikow nigdzie nie widac bo faktycznie jesli to taka rewelacja to wyniki powinny to potwierdzic. Maja tylko komunikat na stronie ze woda spelnia wymagania. No i co z tego ze spelnia jesli inne baseny maja zloza z piasku, wegla i czego jeszcze tam sie da wsypac i tez im woda spelnia wymagania.
  Odpowiedz
  Dominika
  2016-09-28 16:57:16
  Umiejętność polega na spełnianiu wymagań i obniżaniu kosztów eksploatacyjnych jednocześnie. ( woda, ciepło, energia elektryczna) i to w skali do 50% aktualnych kosztów. Nikt nie powiedział, że praca na piasku + węgiel + UV jest nieskuteczna. Jest dostateczna, ponieważ koszty są nieracjonalnie wysokie.
  Odpowiedz
  sceptyk
  2016-09-28 09:02:50
  Tak, miałem na myśli Koszalin (nawet banner na ten temat się teraz wyświetla na tej stronie). Przepraszam kolegów z Kalisza za nieuzasadnione wezwanie do tablicy.
  Odpowiedz
  Portal Basenprof
  2019-02-20 09:36:00
  Szanowni Państwo, wprawdzie dyskusja w tym zakresie odbywała się spory czas temu, a część wypowiedzi dotyczyła pytań o konkretne badania (i takie pytanie otrzymaliśmy dzisiaj mailowo w redakcji), więc przy okazji jako kontynuacja wątku zamieszczamy link do wyników badań, które także już jakiś czas temu prowadzone były w Parku Wodnym Koszalin: https://www.basenprof.pl/artykuly/1397/wyniki_badan_systemu_daisy_-_czesc_1.html . Zapraszamy do lektury i pozdrawiamy serdecznie.
  Odpowiedz
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Czy Twój obiekt powinien mieć drukarkę fiskalną ONLINE?
  Czy Twój obiekt i jego działalność wymaga zakupu takiej drukarki ONLINE? Poniżej kilka podstawowych informacji na temat Drukarek fiskalnych ONLINE. 1 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o [...]
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.