Napisz o obiekcie Napisz o wydarzeniu Dodaj firmę TV Basenprof Newsletter Rozmawiaj na forum
Artykuływięcej artykułów
Ostatnie posty na forum:

Замена глубинных насосов Выборг - wysłana przez ElDetry
Наша специализированная компания выполняет услуги по реконструкции и очистки труб по водоподготовки и водоотведению современным ...
odkurzacz basenowy - wypożyczenie - wysłana przez Olek
wynajem na miesiąc, rok i dłużej. Wynajem na sezon letni. Zapraszam. Aleksander Woliński - Mariner 3S
Problem z dozowaniem chloru przez układ Bayrol Analyt 3 - wysłana przez Obsługa
WitamMam dużą zagwozdkę z układem Bayrol Aanlyt 3.W ciągu dnia nie ma problemu z dozowaniem chloru.Od ok godziny 18 do rana dnia...
Szkolenie - wysłana przez Basenprof
Cytat: Lidia w 11 Marzec 2019, 11:28:27Gdzie możemy zamówić dofinansowane szkolenie dla obsługi Gościa hotelowego? Kto je wykonu...
Ostatnie komentarze:
 • 2019-07-10 23:17:21 - Aquarius
  Dzierżawcy (bo nawet nie własciciele) mają muchy w nosie i obrazili sie na Benefit, dając z zaskoczenia kopa w dudę użytkownikom karty Multidport Plus. Ns wszelką krytykę [...]
 • 2019-07-07 21:52:35 - Olek
  Jestem po operacji kregoslupa odcinek ledzwiowy, przez 5lat było ok. Ostatniej zimy przez dwa miesiące ból uniemożliwia mi funkcjonowanie. Jaki kolwiek ruch sprawiał i [...]
 • 2019-07-06 09:56:56 - alan
  Czerne chmury nad projektem zawitały ostatnio, ale mam nadzieję, że pomimo tych przeciwności wszystko się dobrze skończy i będziemy się cieszyć nowymi atrakcjami.

 • Dodaj komentarz
  3
  2018-09-10
  Audyt bezpieczeństwa na przykładzie parku wodnego - cz. 2
  Druga część artykułu przedstawiającego analizę procesu wdrażania audytu bezpieczeństwa. Tym razem przedstawiamy etapy wdrożenia, propozycje zastosowania rozwiązań i podsumowanie.


  Przeczytaj: Audyt bezpieczeństwa na przykładzie parku wodnego - cz. 1:
  www.basenprof.pl/aktualnosci/1632/audyt_bezpieczenstwa_na_przykladzie_parku_wodnego_-_cz_1.html


  Etapy wdrażania audytu bezpieczeństwa


  Cały cykl wprowadzania audytu, składać się będzie z trzech części, opierających się o kwartały sprawozdawcze, realizowane przez okres jednego roku.


  Etap I

  1. Zapoznanie ratowników ze wszystkimi procedurami, opracowanymi na potrzeby obiektu, zarówno w odniesieniu do regulaminów, podzia­łu obiektu na strefy i podstrefy (wraz z przydziałem stanowisk do po­szczególnych stref nadzoru) a także dokumentacją, jaką mają prowa­dzić. Ratownicy potwierdzą w formie pisemnej, przyjęcie do wiadomo­ści i stosowania – zasady pełnienia dyżuru ratowniczego, opracowane dla obiektu.
    
  2. Ratownicy odbędą spotkanie z osobą wdrażającą audyt, w czasie które­go będą mogli przedstawić swoje (dotychczasowe) rozwiązania w oma­wianej materii.
    
  3. Przez okres 2–3 tygodni obowiązywać będą procedury zalecone w au­dycie, z ewentualnymi poprawkami nanoszonymi z uwzględnieniem warunków panujących na obiekcie. Poprawki zostaną opracowane przez wdrażającego.
    
  4. Ratownicy będą spotykać się z wdrażającym co najmniej raz w mie­siącu, w celu bieżącego korygowania wszystkich procedur i zasad, mających obowiązywać w kompleksie. Dlatego muszą oni analizo­wać wszelkie sytuacje, wydarzające się na (nazwa obiektu), by jak najlepiej dostosowywać procedury do panujących warunków i moż­liwych zagrożeń.
    
  5. W pierwszym kwartale powinna nastąpić ostateczna adaptacja audy­tu (w odniesieniu do procedur i dokumentacji), uwzględniająca uwagi, przemyślenia i doświadczenie całego zespołu ratowniczego, zatrudnio­nego w (nazwa obiektu).
    
  6. Każdego miesiąca zostanie przygotowane sprawozdanie, podsumowu­jące wykonane czynności. Raport będzie zawierał załączniki w formie m.in. poprawionych wersji procedur audytu, nowe dokumenty, zreali­zowane inicjatywy etc.
    
  7. Zwieńczeniem każdego kwartału będzie opracowanie zbiorcze, dzięki któremu Zarządzający uzyska pełną informację na temat stanu wdro­żenia audytu. Kwartalne omówienie podjętych działań oraz wprowa­dzonych zasad, pozwoli na wybór najlepszych rozwiązań, służących za­pewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, przy uwzględnieniu możliwości zespołu ratowniczego, bieżących potrzeb, pojawiających się (potencjalnych) trudności i ponoszonych nakładów na tę część funkcjo­nowania obiektu – w kolejnych okresach.


  Etap II

  1. Spotkania ratowników z wdrażającym – w miarę potrzeb, zgłaszanych przez którąkolwiek ze stron.
    
  2. Podnoszenie sprawności ratowniczej zespołu poprzez opracowywanie i realizację pozorowanych akcji ratowniczych w różnych wariantach (czasie, miejscu, sytuacji etc.).
    
  3. Schematyzacja postępowania wypadkowego, poprzez opracowanie al­gorytmów różnych rodzajów zdarzeń.
    
  4. Realizacja co najmniej jednego cyklu doszkalającego (np. w zakresie ob­serwacji, odpowiedzialności karnej, psychologii, i innych).
    
  5. Opracowywanie raportów miesięcznych.
    
  6. Opracowanie sprawozdania kwartalnego.


  Etap III

  1. Kontynuacja czynności etapu II.
    
  2. Rozpoczęcie „wychodzenia” do klienta – włączanie użytkowników w akcje, realizacja inicjatyw profilaktycznych, budowanie wizerunku obiektu i zespołu kompetentnego, przyjaznego, stanowiącego gwaran­cję bezpieczeństwa.
    
  3. Przywiązanie ratowników do miejsca pracy, dalsza afiliacja zespołu i klientów w powiązaniu z obiektem.
    
  4. Opracowywanie raportów miesięcznych.
    
  5. Opracowanie sprawozdania kwartalnego.


  Wszelkie, opracowane dokumenty, będą niezwłocznie przekazywane Zarządzającemu.


  Propozycja zastosowania pragmatycznych rozwiązań w drodze do osią­gania założonego celu

  1. Ratownicy muszą zapoznać się z opracowanymi dokumentami (z audy­tem) – w części dotyczącej procedur, regulaminów, stref, etc.
    
  2. Ratownicy muszą podpisać oświadczenia, potwierdzające fakt zapozna­nia się i przyjęcia do stosowania tychże procedur. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
    
  3. Ratownicy winni zostać poddani weryfikacji umiejętności, w co naj­mniej 3 próbach (wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw We­wnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym z dnia 21 czerw­ca 2012 r., Dz.U. 2012 poz. 747), tj:
   1) Przepłynięciu w czasie poniżej 8 minut dystansu 400 m.
   2) Przepłynięciu pod wodą odległości 25 metrów z podjęciem dwóch przedmiotów z dna.
   3) Holowaniu manekina na dystansie 150 m. trzema sposobami.
    
  4. Ratownicy, którzy nie uzyskają odpowiednich czasów/nie wykonają prób – będą mogli pozostać na stanowiskach, pod warunkiem pozy­tywnego zaliczenia ww. prób w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Za­pis taki winien się znaleźć w ich obowiązkach – umowach o pracę. Je­śli w ciągu tego czasu ratownicy nie spełnią tych warunków, zostanie z nimi rozwiązana umowa o pracę (zlecenie).
    
  5. Proponuje się zapewnienie wszystkim ratownikom – w celu utrzyma­nia wysokiej sprawności, nieodpłatnego (lub na bardzo preferencyjnych warunkach) dostępu do możliwości korzystania z pływalni, ewentualnie z sauny i siłowni – poza godzinami pracy.
    
  6. Należy na bieżąco kontrolować aktualność uprawnień ratowników, gdyż część z elementów jest ograniczona czasowo (np. członkostwo w pod­miocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa oraz KPP)
   .
  7. Należy zorientować cały zespół na stały rozwój, na samodoskonale­nie poszczególnych jego członków i całej grupy. Winno się dołożyć wszelkich starań, by utrzymać wartościowych pracowników związując ich stosownymi umowami, zapewniającymi kom­fort dla obu stron, a także stale wzmacniać (różnymi metodami: na­grodami, udostępnieniem obiektu na własne potrzeby, możliwością rozwoju etc.).


  Proponowane brzmienie oświadczenia podpisywanego przez ratowni­ków
  :  Propozycja ankiety badającej opinię ratowników


  Ankieta ewaluacyjna wdrażania audytu bezpieczeństwa w przykładowym obiekcie przeprowadzona wśród ratowników. Zebrane informacje służyć mają dal­szemu doskonaleniu pracy zespołu ratowniczego i podnoszeniu bezpie­czeństwa na obiekcie.


  Przykład treści ankiety:

  Cenimy sobie Państwa opinie, dlatego zwracamy się z prośbą o udziele­nie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Data: ………………………………… Wiek: ………………….lat     Płeć: K M

  1. 1. Jak ocenia Pan/i przygotowane na potrzeby (nazwa obiektu) procedury? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza oce­nę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
    
  2. Czy ma Pan/i uwagi lub sugestie do wdrażanych procedur?
   TAK NIE
   Jeśli TAK – to proszę opisać – jakie:
   Uwagi:
    
  3. Czy uważa Pan/i, że należy przeprowadzić weryfikację umiejętności (sprawności) ratowników?
   TAK NIE
   Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, proszę podać krótkie uzasad­nienie:
    
  4. Co jest dla Pana/i największą trudnością / problemem w pracy na (na­zwa obiektu)?
    
  5. Jak ocenia Pan/i przygotowanie zespołu ratowniczego (merytorycz­ne, fizyczne) do pracy w (nazwa obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bar­dzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
    
  6. Proszę ocenić swoje zaufanie do pozostałych członków zespołu ratowni­czego. Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 ozna­cza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
    
  7. Jak ocenia Pan/i dziennik pracy zespołu ratowniczego przygotowany dla (nazwa obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
   Uwagi:
    
  8. Jak ocenia Pan/i podział stref nadzoru przypadających na poszczegól­nych ratowników? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
   Uwagi:
    
  9. Gdyby miał/a Pan/i na to wpływ, to co zmieniłby/łaby Pan/i w funkcjo­nowaniu zespołu – dla poprawy bezpieczeństwa na obiekcie?
    
  10. Co należy Pana/i zdaniem bezwzględnie uczynić w ciągu następnych dni/tygodni, by (nazwa obiektu) był bardziej bezpieczny dla klientów?
    
  11. Jak ocenia Pan/i współpracę z kierownikami zmiany? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
   Uzasadnienie:
    
  12. Jak ocenia Pan/i współpracę z koordynatorem zespołu ratowniczego? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza oce­nę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
   Uzasadnienie:
    
  13. Jak ocenia Pan/i współpracę z pozostałymi pracownikami (nazwa obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
   1....................2....................3....................4....................5
   Uzasadnienie:
    
  14. Czy chciałby/łaby Pan/i doskonalić swoja wiedzę i umiejętności w ra­townictwie wodnym?
   TAK NIE
   Jeśli tak – to w jakim zakresie:
    
  15. Z jakimi częściami (informacjami) z opracowanego dla (nazwa obiek­tu) audytu, został/a Pan/i zapoznany/a?
    
  16. Z jakimi częściami (informacjami) z opracowanego dla (nazwa obiek­tu) audytu, chciałby/łaby się Pan/i zapoznać?
    
  17. Czy uważa Pan/i, że w chwili obecnej na obiekcie jest bezpiecznie?
   TAK NIE
   Uzasadnienie:
    
  18. Proszę w tym miejscu napisać wszelkie sugestie, wnioski, obawy etc., które mogą być przydatne w udoskonalaniu warunków związanych z bezpieczeństwem (nazwa obiektu).


  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

  Mamy nadzieję, że pomoże nam to wypracować najlepsze możliwe roz­wiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom (nazwa obiektu).

  Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety najpóźniej do dnia (termin) roku – do działu kadr.

   

  Praktyczne znaczenie


  Tak wdrażany audyt bezpieczeństwa, może posłużyć jako istotny element obrony, w procesie sądowym – po zaistniałym wypadku na obiekcie. Za­kup niezbędnego sprzętu, odpowiednie oznakowanie, opracowanie doku­mentów (regulaminów, procedur, schematów postępowania), zatrudnie­nie wykwalifikowanej kadry, włączenie specjalistów zewnętrznych a także bieżący nadzór nad wysoką jakością obsługi (w każdym wymiarze) – łącz­nie stanowią o trosce i stałej dbałości mającej zapewnić możliwe najlepsze warunki bezpieczeństwa na zarządzanym obiekcie.

  Warto, a wręcz należy do procesu wdrażania audytu na obiekcie – włą­czyć zespół ratowniczy. Ostatecznie to właśnie ta grupa odpowiada za zdrowie i życie klientów. Stąd informacje pochodzące z przykładowej an­kiety – mogą być bardzo przydatne w formułowaniu strategii działania w poszczególnych przypadkach, we wprowadzaniu zmian czy tworzeniu nowych regulacji. Pamiętać należy, że współtworzenie zasad (w każdym miejscu) wiąże się z większym przekonaniem o ich wartości. Dlatego, gdy narzucamy ratownikom gotowe normy i zasady – często pozostają w opo­zycji do tych rozwiązań. Gdy zaś są ich autorami (choćby częściowo) bar­dziej się z nimi identyfikują, cenią je i przestrzegają.

  Tak więc – za obowiązujący i zalecony do przestrzegania można uznać audyt (opinię) tylko wówczas, gdy realizuje się jego zapisy w całości lub opracowuje na jego kanwie własne zasady bezpieczeństwa (dostosowane do konkretnych możliwości i specyfiki obiektu). W konsekwencji zarzą­dzający winien zatwierdzić takie opracowanie do wdrożenia, a ratownicy winni otrzymać i przyjąć taki zbiór reguł do przestrzegania/stosowania (a nie tylko zapoznania z jego treścią). Końcowym elementem jest oczy­wiście egzekwowanie przyjętych postanowień i zasad przez pracowników (Michniewicz R., Opinia biegłego sądowego, op. cit.).


  ***
  Autor: Iwona Michniewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej. Instruktor ra­townictwa wodnego, ratownik wodny od 1984 roku, z wieloletnią ratow­niczą praktyką zawodową na wszystkich rodzajach akwenów. Biegły są­dowy w dziedzinie ratownictwa wodnego. Doświadczony szkoleniowiec, badaczka obszaru ratownictwa. Założycielka i pierwsza Prezes Ratownic­twa Wodnego Rzeczpospolitej (podmiotu uprawnionego do wykonywa­nia ratownictwa wodnego), wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechow­skiego w Kaliszu, Ekspert portalu Basenprof.
  Przeczytaj także:
  „Audyt bezpieczeństwa na przykładzie parku wodnego – cz. 1” www.basenprof.pl/aktualnosci/1632/audyt_bezpieczenstwa_na_przykladzie_parku_wodnego_-_cz_1.html
  
  Komentarze
  Ratownik
  2018-11-01 22:04:59
  Ładnie napisane. Niestety w Parku Wodnym w Kaliszu pani na tej procedurze poległa. Wiedza akademicka nie poparta doświadczeniem to trochę za mało.
  Odpowiedz
  Iwona Michniewicz
  2018-11-02 19:24:51
  To nie ja "poległam". Okazało się, że ratownicy nie byli zainteresowani wdrażaniem audytu, gdzie jednym z elementów był wymóg sprawdzenia ich umiejętności. Część zespołu gwałtownie sprzeciwiła się temu, ze względu na (jak się można domyślać) brak wiary w siebie. Poza tym - do dzisiaj zalecenia wynikające z audytu są niemal w 100% realizowane. Zatem - nie rozumiem tej uszczypliwości. Ponadto trudno mi zarzucać brak znajomości praktyki. Widać, anonimowy "ratownik" niezbyt dobrze orientuje się w moim doświadczeniu. Pozdrawiam i życzę pomyślności.
  Odpowiedz
  PWK
  2019-02-12 14:38:31
  Ja polecam współpracę z p. Iwoną - duża wiedza, konkretnie i praktycznie.
  Odpowiedz
  
  zamknij

  Przeczytaj także

  Rosja chce zbudować największy na świecie Aquapark
  Jak podał za telewizją RT portal Money.pl, Rosjanie chcą zbudować największy na świecie Aquapark. Entuzjastą inwestycji wartej 4 mld dolarów jest prezydent Władimir Putin. Park wybudowany na wzór Disneylandu ma [...]
  
  Partnerzy  Copyrigth Basenprof © 2012-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.