Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności


Foto - dziennikustaw.gov.pl

2021-09-30
Ratownictwo wodne - od jutra nowe przepisy
W dniu jutrzejszym wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Rozporządzenie określa kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, oraz wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Jak wynika z dokumentu, kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są:

1) kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
2) kwalifikacje w żegludze morskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234);
3) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, określone w przepisach ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 954);
4) kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;
5) kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576);
6) kwalifikacje operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, określone w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
7) kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dziedzinie pływania, potwierdzone przez polski związek sportowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub potwierdzone dokumentem wydanym przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
8) kwalifikacje do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym:

I. Świadectwa i patenty w zakresie żeglugi śródlądowej:
1) świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej;
2) świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;
3) świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;
4) patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;
5) patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;
6) patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej;
7) patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
8) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
9) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B.

II. Patenty w zakresie uprawiania turystyki wodnej:
1) patent żeglarza jachtowego;
2) patent sternika jachtowego;
3) patent jachtowego sternika morskiego;
4) patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej;
5) patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej;
6) patent sternika motorowodnego;
7) patent starszego sternika motorowodnego;
8) patent morskiego sternika motorowodnego;
9) patent motorzysty motorowodnego;
10) patent mechanika motorowodnego;
11) patent kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej;
12) patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej;
13) patent kapitana motorowodnego;
14) patent kapitana jachtowego;
15) patent motorowodnego sternika morskiego.

III. Świadectwa i dyplomy w zakresie żeglugi morskiej:
1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;
2) świadectwo marynarza wachtowego;
3) świadectwo starszego marynarza;
4) świadectwo młodszego motorzysty;
5) świadectwo motorzysty wachtowego;
6) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
7) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
8) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
9) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
10) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
11) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;
12) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;
13) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;
14) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;
15) dyplom oficera mechanika;
16) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW;
17) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
18) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
19) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
20) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
21) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;
22) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;
23) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;
24) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;
25) potwierdzenie dyplomu zagranicznego wydane przez dyrektora urzędu morskiego.

IV. Świadectwa, dyplomy i inne dokumenty w zawodzie nurka:
1) dyplom nurka III, II i I klasy;
2) dyplom nurka saturowanego;
3) dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy;
4) świadectwo operatora systemów nurkowych;
5) książeczka nurka;
6) dyplom młodszego nurka;
7) dyplom nurka: bojowego, minera, inżynierii, ratownictwa;
8) dyplom starszego nurka: minera, inżynierii, ratownictwa;
9) dyplom kierownika nurkowania;
10) dyplom kierownika podwodnych działań: minerskich, inżynieryjnych, ratowniczych;
11) świadectwo operatora: komory dekompresyjnej, sprzętu nurkowego.

V. Certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym w zakresie płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych.

VI. Świadectwo operatora urządzeń radiowych do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

VII. Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne, lub sportowe.

VIII. Dyplomy, legitymacje i licencje trenera pływania lub instruktora pływania:
1) dyplom lub inny dokument wydany przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) dla trenera pływania lub instruktora pływania;
2) licencje Polskiego Związku Pływackiego (PZP): trenera klasy mistrzowskiej pływania PZP, trenera klasy pierwszej pływania PZP, trenera klasy drugiej pływania PZP, instruktora pływania PZP.

IX. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Pobierz www.basenprof.pl/pliki/3080.pdf
Autor: Diana Sinkiewicz - portal Basenprof

zamknij

Przeczytaj także

Oszczędne obiegi uzdatniania wody basenowej - case study
Obiekty basenowe mogą korzystać z dobrych rozwiązań, które zapewniają duże oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Na przykładzie konkretnych realizacji ukazujemy ich zastosowanie. Wykonawca projektu [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.