Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof
Aktualnościwięcej aktualności2020-06-15
Projekt zmian ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych
W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dokument opracowuje MSWiA.


Przedstawiamy projekt w oryginalnym brzmieniu.


Nowelizacja ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ma na celu doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie: definicji ratownika wodnego zawartej aktualnie w art. 2 pkt 5 tej ustawy, poprzez dookreślenie, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny oraz wprowadzenie delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownikiem wodnym w polskim porządku prawnym jest osoba, która:
 1. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
 2. posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
 3. spełnia wymagania określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
 4. jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu (np. członkiem stowarzyszenia).

Aktualnie definicja ratownika wodnego nie wskazuje zatem, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny. Ponadto pojęcie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa.
Projektowana regulacja doprecyzuje definicję ratownika wodnego (wymagania wobec niego), poprzez wskazanie, iż ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Ponadto projektowana delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych umożliwi wydanie przepisów wykonawczych, określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz określających, jakie dokumenty potwierdzają posiadanie takich kwalifikacji, przy uwzględnieniu, iż kwalifikacje te mają być przydatne do działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownictwo wodne to prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa wodnego, polegają w szczególności na:
 1. przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
 2. dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
 3. udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 4. zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
 5. ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
 6. transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 7. poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  powinny być zatem przydatne do działań ratowniczych wymienionych powyżej w punktach 1-7. Ponadto kwalifikacje muszą być „inne” niż te, które wynikają z ukończenia kursu ratownika wodnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń
w ratownictwie  wodnym (Dz. U. poz. 747). Ukończenie takiego kursu potwierdza bowiem posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich, tj. odrębną przesłankę wymienioną w art. 2 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ponadto kwalifikacje muszą być inne niż te, które wynikają z ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408).
W projekcie proponuje się przenieść regulację w tym zakresie do nowej jednostki redakcyjnej i uchylić pkt 5 w art. 2 ustawy.

Jak wynika z posiedzeń Rady do Spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji powołanej zarządzeniem nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 47) projektowana regulacja jest oczekiwana w środowisku ratowników wodnych.


Istota rozwiązań ujętych w projekcie


Definicja ustawowa ratownika wodnego zostanie doprecyzowana poprzez dodanie, iż ratownikiem wodnym może być osoba, która posiada co najmniej jedną inną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Proponuje się przenieść definicję ustawową ratownika wodnego do nowej jednostki redakcyjnej – art. 15a i uchylić pkt 5 w art. 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ponadto w projektowanym art. 15a ust. 2 przewidziano delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia w sprawie określenia innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.
Zatem w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, po art. 15 proponuje się dodać art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Ratownikiem wodnym może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
2) posiada co najmniej jedną inną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym;
3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2,  oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.”.

Natomiast w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, proponuje się wprowadzić następujący katalog innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym:
 
 1. kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
 2. kwalifikacje w żegludze morskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 3. kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 4. kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, określone w przepisach: ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 5. kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;
 6. kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej określone w  przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. uprawnienia zawodowe w sporcie - trenerskie lub instruktorskie, w dziedzinie pływania, określone w przepisach w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 8. kwalifikacje do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Z dotychczasowej praktyki wynika, iż inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym są bardzo istotne w wykonywaniu profesjonalnego ratownictwa wodnego. Brak takich kwalifikacji ratowników wodnych uniemożliwi wykonywanie podstawowych zadań ustawowych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, określonych w art. 13 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W przypadku całkowitej rezygnacji z wymogu posiadania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym przez ratowników wodnych, wykonywanie profesjonalnego ratownictwa wodnego przez podmioty uprawnione nie będzie możliwe. Tym samym brak takiej regulacji w istotny sposób wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Należy wskazać, iż inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, które zostaną określone w przepisach rozporządzenia, korespondują z rodzajem zadań wykonywanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, umożliwiając de facto ich realizację:
 
 1. kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej oraz kwalifikacje w żegludze morskiej, takie jak: świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej, uprawnienia motorowodne, świadectwa i dyplomy w żegludze morskiej umożliwiają kierowanie statkami i szeroko rozumianą „obsługę” łodzi, zatem gwarantują realizację zadań polegających na: dotarciu do miejsca wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym, zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia oraz ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia tych osób;
 2. kwalifikacje osób, które wykonują zawody medyczne: lekarza systemu PRM, pielęgniarki systemu PRM czy ratownika medycznego, pozwalają na profesjonalne działania ratunkowe podejmowane względem osób poszkodowanych w wypadkach na obszarach wodnych. Kwalifikacje te stanowią dodatkowe umiejętności  w stosunku do umiejętności ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aktualnie każdy ratownik wodny musi dysponować co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Jeżeli natomiast spełnia wymagania dla lekarza systemu PRM, pielęgniarki systemu PRM, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy wypełnia także wymagania w zakresie wyznaczonym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W projektowanej regulacji osoby te z uwagi na „nadwyżkę kompetencji” w dziedzinach medycznych, będą także spełniać dodatkowe kwalifikacje w ratownictwie wodnym;
 3. kwalifikacje do wykonywania zawodu nurka oraz kwalifikacje do płetwonurkowania są bezwzględnie potrzebne do poszukiwania pod wodą osób zaginionych na obszarach wodnych;
 4. kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umożliwiają profesjonalną łączność oraz przyjęcie zgłoszenia o wypadku o zagrożeniu;
 5. posiadanie kwalifikacji do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi jest bezwzględnym warunkiem do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 10f ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego. Powyższa kwalifikacja jest niezbędna do realizacji zadania polegającego na transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 6. uprawnienia zawodowe w sporcie - trenerskie lub instruktorskie - w dziedzinie pływania zostały przewidziane jako kwalifikacja przydatna w ratownictwie wodnym zgodnie z utrwaloną dotychczas praktyką. W ocenie MSWiA są one przydatne w zakresie działań w ratownictwie wodnym o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, dotyczącym bezpieczeństwa na obszarach wodnych, realizowanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, stosownie do art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Projekt ustawy nie generuje obciążeń administracyjnych, w tym nie spowoduje powstania obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów przez ratowników wodnych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy ratownicy wodni zobowiązani są do posiadania innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie, a więc aktualnie ponoszą koszty odbywania stosownych kursów. Projekt ustawy przewidujący delegację dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia, umożliwi stworzenie w rozporządzeniu katalogu „innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”; tym samym przepis prawa precyzyjnie określi, które kwalifikacje umożliwiają zdobycie uprawnień ratownika wodnego. Projektowany katalog tych kwalifikacji odpowiada w pełni dotychczasowej praktyce stosowania prawa w zakresie nadzoru ministra właściwego do spraw wewnętrznych nad wykonywaniem ratownictwa wodnego.

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez RM jest II kwartał 2020 r.
 


Środowisko specjalistów ds. ratownictwa wodnego od lat zmaga się z zawiłymi i nierzadko bezzasadnymi zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie zawodu ratownika wodnego. Polemika z legislatorem trwa, jednak nadal trudno wypracować wspólny i przede wszystkim adekwatny do potrzeb projekt ustawy. Najnowsza propozycja zmian nie wnosi do sprawy nic nowego, wręcz przeciwnie – wbrew temu, o czym pisze legislator propozycje mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą musieli ponieść albo sami ratownicy, albo ich pracodawcy (niezależnie czy będzie to obiekt basenowy, czy odpowiednia instytucja).

Przytaczamy ciekawą i wiele wnoszącą do sprawy polemikę rozpoczętą już w 2017 r. przez ekspertów portalu Basenprof: dr Iwony Michniewicz z Krajowej Rady Sportu i Ratownictwa i Mateusza Kujawy z Wodnej Służby Ratowniczej, w zakresie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym z organami administracji rządowej w kwestii proponowanych zmian ustawowych.

Jak podaje I. Michniewicz, sprawa jest o tyle istotna, że stanowi elementarne podstawy uznawalności bądź nie uznawalności kwalifikacji, pozwalających ratownikom na podjęcie pracy. Konieczność posiadania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, wynika bowiem z definicji ratownika wodnego, określonej w art. 2.5. Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Problem posiadania niezbędnego (dodatkowego) wykształcenia, wiedzy i umiejętności – był podejmowany wielokrotnie, przez różne osoby / podmioty, zarówno w czasie paneli szkoleniowych, jak też w postaci zapytań, kierowanych do MSWiA.

Stanowisko naszych ekspertów do dnia dzisiejszego pozostaje bez zmian – zobacz pełną dokumentację archiwalną: KWALIFIKACJE PRZYDATNE W RATOWNICTWIE WODNYM – KONFRONTACJA POGLĄDÓW - www.basenprof.pl/pliki/2274_1.pdf
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Autor: Diana Sinkiewicz - portal Basenprof
Przeczytaj także:
„Zmiany w wytycznych dla basenów obiektów sportowych”
- www.basenprof.pl/aktualnosci/2275/zmiany_w_wytycznych_dla_basenow_obiektow_sportowych.html

„Najnowsze wytyczne dla basenów i saun” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2261/najnowsze_wytyczne_dla_basenow_i_saun.html

„Legionella - prawidłowe praktyki dla hoteli i stref Spa” - www.basenprof.pl/artykuly/2251/legionella_-_prawidlowe_praktyki_dla_hoteli_i_stref_spa.html

„IV ETAP - pytania i odpowiedzi” - www.basenprof.pl/koronawirus/2250/iv_etap_-_pytania_i_odpowiedzi.html

„Szczegółowe wytyczne dla basenów i saun” - www.basenprof.pl/koronawirus/2246/szczegolowe_wytyczne_dla_basenow_i_saun.html

„Wytyczne dla basenów i kąpielisk” - www.basenprof.pl/aktualnosci/2243/wytyczne_dla_basenow_i_kapielisk.html

zamknij

Przeczytaj także

Podpisano umowę z wykonawcą
Miasto Skierniewice podpisało umowę z wykonawcą na budowę krytej pływalni. Będzie to nowoczesny obiekt. Nowy kompleks basenów powstanie w okolicach ulicy Jana III Sobieskiego w Skierniewicach. Będzie to obiekt [...]

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury BasenowejCopyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.